Pengertian Zakat dan macam macam Zakat

Tuesday, February 22, 2022 Pak Dedek 0 Comments

Zakat menurut bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih baik, dan bertambah. sedangkan menurut istilah zakat ialah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang di wajibkan Allah SWT. Supaya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Macam macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua :

  1. Zakat Maal (Harta) ialah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada orang orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.
  2. Zakat Fitrah (zakat badan) ialah zakat yang diwajibkan pada akhir bulan Ramadan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun dewasa, baik laki laki maupun perempuan, dan baik orang merdeka maupun hamba sahaya.

0 Comments:

BLOG_CMT_createIframe('https://www.blogger.com/rpc_relay.html', '0');